понеделник, 16 септември 2013 г.

Седемте рилски езера / Seven Rila lakes

      Тази неделя с Вики и цяла тумба се разходихме до поредната красота в България. В сравнение с прехода до връх Мусала бих казала, че този е лесен. Разбира се, да не забравяме, че това си е планина и винаги трябва да си подготвен за всичко и да внимаваш, защото това не е обикновена разходка в парка. 
 This Week with Vicky and the whole bunch walked to another beauty in Bulgaria. Compared with the transition to Musala peak I would say that this is easy. Of course, do not forget that this is a mountain, and you should always be prepared for anything and be careful, because this is no ordinary walk in the park.
До петото езеро - Бъбрека няма много стръмни и тежки за изкачване места. По-трудната част идва след това към Окото и Сълзата. Само за информация ще спомена, че най-долното езеро се казва Долното - 2095 м.н.в., след него е Рибното, което е най-плиткото - 2,5 метра, следват Трилистника, Близнака, Бъбрека, Окото и Сълзата. Като Близнака е най-голямото по площ - 91 дка, Окото е най-дълбокото - 37,5 метра, а Сълзата е най-високото - 2535 м.н.в.
 By the fifth lake - Babreka is not very steep and difficult to climb. The harder part comes next to Okoto  and Salzara. Iwill only mention that the lowest lake is called Dolnoto - 2095 meters above sea level, then it is Ribnoto, which is the shallowest - 2.5 m, followed by Trilistnika, Bliznaka, Babreka, Okoto and Salzata. As Bliznaka is the largest in area - 91 acres, Okoto is the deepest - 37.5 m and Salzata is the highest - 2535 m asl.
Всичките езера имат ледников произход. В близкото минало самата езерна група се е наричала Еди гьол, а езера Едигьолски. Отделните езера са носили имена, различни от днешните. Те са се казвали както следва : Сълзата - Баш гьол, Окото - Чанак гьол, Бъбрека - Кара гьол, Близнака - Чифте гьол, Трилистника - Средния гьол. Последните две езера - Рибното и Долното не са имали самостоятелни имена.
 All lakes have glacial origin. In the past, the very group of lakes was called Eddy gyol and the lakes Edigyolski. Individual lakes bore names different from today. They have said as follows: Salzata - Bash gyol, Okoto - Chanak gyol, Babreka - Kara gyol, Bliznaka - Chifte gyol, Trilistnika - Middle gyol. The latter two lakes - Ribnoto and Dolnoto hadn't separate names.
Според легендата преди хиляди години по тези места на Рила живеели мъж и жена великани. Те се обичали страшно много и боготворили красотата на своя дом. Украсявали с дребни тревички и цветя, почиствали до блясък заострените скали и се радвали на живота си. Домът им бил толкова привлекателен, слънчев и уютен, че очаровал всяко живо същество, а на любовта им се радвали всички стихии и целият свят. Един ден зли сили преминали покрай дома им. Ядосали се, че съществува такова красиво място, завидели на семейното им щастие и решили да унищожат всичко, и да заличат любовта им. Започнали да пращат черни облаци и опустошителни ветрове. Страшни земетресения започнали да тресат земята.
Мъжът великан бил готов на всичко, за да опази и отбранява земята си и своята съпруга. Защитавал яростно всяка тревичка, поточе или цвете, бранел своята любима и отбивал атаките на злите сили. Но за жалост тяхната злоба и жестокост нараствали с по-страшна сила. В една тежка битка, младият великан паднал убит. Доволни от постижението си злите стихии си тръгнали, оставяйки след себе си много руини и съсипана от скръб жена. Мъката на младата вдовица била толкова голяма, че сълзите й бликали безспирно и се стичали по хребетите право в долчините. Леели се и се събирали в тях...
Образували се бистри езера, чистотата, на които поразявала всеки. Към мъката на младата жена били съпричастни всички. Затова до ден днешен там слънцето грее ярко, а планината не спира да плаче. 
Скърбящата жена не се знае къде е, но казват, че до ден днешен броди тъжна по тези места, неспособна да се радва на нищо. Тя доста често помрачава слънцето с гъсти мъгли. От време на време покрива тялото на обичния си съпруг с бяло покривало, което тя положила на място огряно от слънцето, така че всеки да може да го види. До ден днешен то е там и може да се види от много места в планината. Кръстили са го "спящият великан", защото се вярвало, че един ден той ще се събуди отново.
Легендата разказва, че ако погледнем от много високо можем да видим жената, полегнала на една страна с отворени очи, едното от които е езерото "Окото".

According to legend, thousands of years ago in these parts of Rila lived a man and a woman Giants. They loved each other very much and worshiped the beauty of their home . Decorated with small flowers and grass , cleaned to perfection jagged rocks and enjoys life. Their home was so attractive, sunny and cozy charm that every living thing love them.  
One day the evil forces passed along their home. Angry that there is such a beautiful place, jealous of their marital happiness and decided to destroy everything and erase their love . Began sending black clouds and devastating winds. Terrible earthquakes started shaking the ground.Giant man was willing to do anything to protect and defend his land and his wife . Fiercely defended every blade of grass or a flower creek , picking their favorite and repelled the attacks of the evil forces . But unfortunately their malice and cruelty grew with frightening force . In a tough battle , the young giant was killed . Satisfied with his achievement evil forces gone , leaving behind many ruins and broken-hearted woman. The anguish of the young widow was so great that her tears gushed incessantly and ran down the ridge right in the valleys . Leslie and collect in them ...Formed clear lakes , the purity of which hitting anyone. The sorrow of the young woman were all involved . That's why to this day there the sun shines brightly, and the mountains will not stop crying. It does not know where is the grieving woman, but it says that to this day haunts sad in these places , unable to enjoy anything. It often obscures the sun with fog . From time to time cover the body of her beloved husband in a white veil , which she laid on the sunlit place so that everyone can see it. To this day it is there and can be seen from many places in the mountains. They named him "sleeping giant " because it was believed that one day he will wake up again.Legend has it that if you look at it from a very high we can see a woman reclining on his side with his eyes open , one of which is Lake "Okoto".
Надявам се да съм ви заинтригувала с разказа ми и легендата и да посетите това приказно място. Ще завърша с един призив - Пазете планината чиста!
I hope I am intrigued you by my story and the legent and you will wish to visit this enchanting place. I will conclude with a call - Keep the mountain clean!

Няма коментари: