вторник, 29 октомври 2013 г.

Североизточна Гърция / Northeastern Greece

    
              Петък, събота и неделя с Вики и хора от университета си направихме екскурзия до североизточната част на Гърция. Тази местност остава сравнително встрани от туристическия наплив, но определено има какво да се види.
              Friday, Saturday and Sunday with Vicky and people from the university have made a trip to the Northeastern part of Greece. This area remains relatively off the tourist influx, but there is definitely something to see.
      След като влезнахме в Гърция първата ни спирка беше в пещерата Ангитис в близост до град Драма.
      Our first stop in Greece was the cave Aggitis near Drama.
       Пещерата дава началото на едноименната река и през цялата обиколка вървяхме по дървени мостчета в непосредствена близост до сталагмитите. В пещерата постоянната температура е 17 градуса, а на водата - 13. Много популярна е залата с колелото, в близост до която има иконостас. Това място определено си заслужава да се посети - най-красивите места в повечето случай остават встрани от главния път.
       Cave started the eponymous river and throughout the tour walked along wooden bridges near the stalagmites. The cave temperature is a constant 17 degrees and the water temperature - 13. Very popular is the room with the wheel, next to which there is iconostasis. This place is definitely worth a visit - in most cases the most beautiful places remain off the main road.
   Продължихме към град Драма. Един от най-известните паркове е този с изворите на Варвара. Имаше много патета, който изобщо не се смущаваха от хората и даже показваха някакви номера.
   We went to the city of Drama. One of the most popular parks is one of the sources of Varvara. There were many ducks that showed some tricks.
    След Драма се отправихме към Филипи, където разгледахме античния град и театърът, подобен на този в Пловдив. Следва Кавала - един прекрасен град и доста по-познат за туристите от предния. Основните забележителности са аквадукта и акропола с античната кула.
     After Drama we went to Philippi, where we looked at the ancient city and theater, which is similar to that in Plovdiv. In Kavala - a wonderful city and more familiar to tourists from the front, the main attractions are the aqueducts and the acropolis with the ancient tower.
    От кулата се открива гледка към целия град, както и към необятното Бяло море. За да се качите на върха на кулата се минава по доста тесни и стръмни стълбички, но ако ви е страх може да се насладите на гледката и от стените на акропола. Разходихме се по крайбрежната уличка, хапнахме гироси (традиционни гръцки дюнери), видяхме как се лови октопод и потеглихме към Керамоти, откъдето хванахме ферибота за остов Тасос.
     The tower overlooks the entire city as well as the vast Aegean Sea. To get to the top of the tower goes on quite narrow and steep stairs, but if you fear you can enjoy the view and the walls of the acropolis. We walked along the street, ate gyros and so on. After that we went to Keramoti, where we caught the ferry to Thassos.
    Гледките от ферибота са уникални, но е доста ветровито. Облечете се добре и запазвайте място на палубата. Заслужава си. Отидохме и до плажа в Лименария, където си намерих истинска морска звездичка.  
    The views from the ferry are unique, but there was very windy. Dress well and save space on deck. Worth it. We went to the beach in Limenaria where I found a real starfish.


    След това отидохме и до манастира "Св. Архангел Михаил". Той е разположен на ръба на скала над морето. В манастирът има определени изисквания към облеклото на посетителите и дружелюбна монахиня следи за това на входа. На неподходящо облечените дава дрехи на заем. Пред самия храм има голяма купа с локум, от която всеки може да се почерпи.
    Then we went to the monastery "St. Archangel Michael". It is situated on a cliff above the sea. In the monastery, there are certain requirements for clothes of visitors and friendly nun ensure that input. Of inadequately dressed gives clothes a loan. In front of the temple there is a big bowl of delight from which everyone can draw.
    В град Ксанти попаднахме на традиционния съботен пазар. "Градът на цветовете" е най-атрактвен през пролетта - Карнавалът на Сирни заговезни и през есента, когато е Фестивалът на Стария град. Този град е известен с производството на сладки изделия. Ние се почерпихме с шекер пере.
    In Xanthi we came across a traditional Saturday market. "City of colors" is interesting in spring - The Carnival and in the fall, when is the Festival of Old Town. This city is famous for its sweets. We ate sheker pere.
    След Ксанти разгледахме Комотини и Порто Лагос. Точно до последното се намира Бистонското езеро, което е защитена зона. В центъра на самото езеро се намира манастирът "Св. Никола".
     After Xanthi we looked at Komotini and Porto Lagos. Right next to the last is Bistonsko Lake, which is a protected area. In the center of the lake lies the monastery "St. Nicholas."
    В Александруполис най-забележителното място несъмнено е фарът. Ако имате възможност задължително посетете делтата на река Марица.
    In Alexandroupolis undoubtedly the most interesting is the lighthouse. If you can you should visit Evros delta.
      В близост до града има посетителски център, където с джип ще ви закарат до самата река и после с лодки ще обиколите наоколо. Животинският свят е уникален.
       Near the town there is a visitor center where a jeep will take you to the river and then by boat you will take tour around. The fauna is unique.
     Тази емоция определено си заслужава. Хората са много мили и спираха, когато доближим до някоя прица, за да можем да и се насладим и да я снимаме.
     This emotion is definitely unforgettable. People are very nice and stopped when we were closer to some sights to be able to enjoy them and to take a shoot.
 
      Последната ни спирка в Гърция беше в град Софлу - Музеят на коприната. За спомен си взехме по един пашкул от копринена буба.
      Our last stop in Greece was in Soffli - Museum of silk. As a souvenir we took a cocoon of a silkworm.
                                                 Географски поздрави от мен и Вики
                                             Geographical greeting from Vicky and me
 

Няма коментари: