неделя, 18 август 2013 г.

Trip

         Тази седмица бях на гости на Вики в Плевен, но не се задържахме много там. Посетихме Свищов, Велико Търново и с. Карлуково за печати, разхождахме се в Кайлъка и по екопътеката "Чернелка".
 This week I was a guest of Vicky in Pleven, but we took too much out there. We visited Svishtov, Veliko Tarnovo and Karlukovo for stamps, walked in Kaylaka and ecotrail "Chernelka."
          Първият ден се разходихме из Кайлъка и стигнахме до скалите над парка от където се разкрива страхотна гледка към крепостта "Сторгозия". Случайно бяхме там, когато слънцето залязваше и успяхме да му се насладим от високо.
 The first day we walked around Kaylaka and got to rocks over the park from where have a great view of the castle "Storgozia." Randomly we were there when the sun was setting and we were able to enjoy it from above.
На следващия ден отидохме до Свищов. Останахме приятно изненадани колко модернизиран и поддържан е градът. Силно впечатление ни направиха електронните табла, от които всеки може да получи информация за забележителностите в града, ежегодните събития и спортните съоръжения само с няколкото докосвания. Другото нещо, което ни хареса много беше мостът на пристанището.
 The next day we went to Svishtov. We were pleasantly surprised at how modernized and maintained the city is. We were impressed by ​​electronic boards from which anyone can get information about sightseeing in the city, annual events and sports facilities in just a few taps. The other thing we really liked was the bridge at the port.
 Това е едно от по-старите табла, които посрещат още на гарата и информират туристите какво трябва да видят и посетят в града.
 This is one of the older boards that meet you at the station and inform tourists what to see and visit in the city.
Третият ден се разходихме по екопътеката, за която Вики писа преди време, но не мога да пропусна и аз да ви кажа колко прекрасно място е това. Има безброй дървени мостчета, полянки и беседки. Цялата екопътека проследява пътя на река Чернелка и ту я пресича, ту я губи от поглед. 
 The third day we walked at ecotrail for which Vicki wrote some time ago, but I can not miss to tell you what a wonderful place this is. There are innumerable wooden bridges and lawn. The whole trail follows the path of the river Chernelka and sometimes cross it, then lost it from sight.
Има голямо разнообразие на флора и фауна. Този път не видяхме костенурката, която Вики вече ви показа, но около водата гъмжеше от водни кончета, пеперудки и жабки.
 There are a wide variety of flora and fauna. This time we didn't see a turtle that Vicki has showed you, but near the water had many dragonflies, butterflies and frogs.
Бяхме се запасили със солети и крекери, с които нахранихме малките речни рибки и едно кученце, което кръстихме Бисер и ни следваше през цялото време.
  We stock up with pretzels and crackers, with which we fed up small fish and a puppy named Pearl who followed us all the time.

Отпочинахме си и с нови сили поехме към Търново на следващия ден. Не идваме за първи път в този град, но сега открихме очарованието му - всички онези малки стръмни улички, по чиито тротоари са "накацали" китни къщи с многоо цветя, Самоводската чаршия и малките работилнички. Любимата ни шекерджийница и всичките изкушения вътре.
 Full with new powers we went to Tarnovo the next day. Not come for the first time in this city, but we found its charming now - all those little steep streets, in whose sidewalks are full of pretty houses with multinational flowers, Samovodska bazaar and small workshops. Our favorite Shekerdzhiynitsa with all temptations inside.
 Няма човек, който да влезне и да не си купи я захарно петле, бяло сладко, целувка или бонбони от захар. Жената чевръсто приготвя кафе в пясък и чай на посетителите. И не че искам да ви дразня, но ще ви покажа как майсторски приготвят кадаифа
 No man can enter and do not buy lollipop, white sweet, kiss or candy sugar. The woman prepared coffee in sand and tea to visitors. And I don't want to annoy you, but I'll show you how delicious kadaif is look like
Също посетихме Музея със силиконовите фигури и Царевец.
 Also we visited the Museum with silicone figures and Tzarevetz.
Няма човек в България, който да не е чувал за Царевец и величестевния му вид, за уникалното шоу "Звук и светлина", което е популярно и зад граница. От всеки ъгъл на крепостта има уникална гледка към града и бреговете на Янтра.
 There is no person in Bulgaria who has not heard of Tzarevetz and the unique show "Sound and Light", which is also popular abroad. From every corner of the fort has a unique view of the city and the banks of the Yantra river.
Относно музея, фигурите са изработени изключително прецизно. Толкова са реалистични, че дори имаш чувството, че са живи и ще те погледнат всеки момент. Пресъздадени са елементи от бита и историята, династията Асеневци и най-важните моменти от управлението им.
 On the museum, figures are made with utmost precision. They are so realistic and recreated elements of life and history, Asen dynasty and the most important moments of their management.
Последният ден отидохме до с. Карлуково, в близост до което се намират пещерите Проходна и Темната дупка. За съжаление иманяри за разкопали Темната дупка и достъпа е забранен. Проходна е известна с феномена "Божиите очи"
 The last day we went to Karlukovo village near which are caves Prohodna and Temnata dupka. Unfortunately for treasure hunters dug Temnata dupka and its access is prohibited. Prohodna's most famous phenomenon is named "God's eyes"
В пещерата има добри условия за скално катерене и доста хора се възползваха от това. Имаше както българи, така и чужденци. Друго от екстремните удоволствия, които предлага пещерата са скоковете с бънджи. Това е и едно от малкото места, където могат да се правят тандемни скокове. Има пътека през сърцевината на пещерата, която води до беседка над р. Искър. В близост до пещерата се намира Национален пещерен дом, където се намира и печата на БТС. От него се разкрива спираща дъха гледка
 In the cave there are good opportunities for rock climbing and many people took advantage of this. Had both Bulgarians and foreigners. Another of extreme pleasures that offers cave is bungee jumping. This is one of the few places where you can do tandem jumps. There is a path through the heart of the cave that leads to a gazebo over the Iskar River. Near the cave is the National Speleological home. It reveals a breathtaking view
Непосредствено под Пещерния дом се намира църквата "Света Марина". Тя е направена в скалите над реката и до нея се стига по пътечка, минаваща по ръба на скалата.
 Just below the Speleological home is the church "St. Marina". It was made in the rocks above the river and is accessed by a path running along the edge of the cliff.
Вечерта се разходихме в Плевен, където видях фонтана в центъра на града и всичките му цветове и ефекти. Имаше много деца, а и не само, които се радваха на шоуто.
 In the evening we walked in Pleven, where I saw the fountain in the town center and all its colors and effects. There were many children that enjoyed the show.


Няма коментари: