четвъртък, 12 септември 2013 г.

Зеленото сърце на Италия - Тоскана/ Green heart of Italy - Toscana

        Екскурзия в Тоскана е най-хубавото нещо, което може да ти се случи. Макар само за седмица да бях там, това място е като в приказките - вълшебно. Няма да ви разказвам как съм си изкарала, защото това си е персонално за всеки, но определено не ми се тръгваше. В тази публикация ще ви напиша за някои от по-неизвестните красоти, които често остават извън организираните туристически програми, някои евтинки местенца за хранене и поверията, които научих. 
 Excursion in Tuscany is the best thing that can happen to you. Although only a week I was there, I think that this place is like a fairy tale - magic. I will not tell you how I earn, because it's personal for everyone, but definitely I don't want to leave. In this post I will write about some of the lesser-known beauties, which often remain outside the organized tourist programs, some cheap places for dining and beliefs that I learned.

Първият град, който посетихме беше Болоня. Казват, че тук всяка хапка е вкусна, всяка 
стъпка - интересна, всеки поглед - запечатва нещо неповторимо и всеки човек отнася със себе си незабравими спомени. Характерно за града е, че навсякъде има покрити тротоари - аркади, и нямаш нужда нито от слънчеви очила, нито от чадър.
 The first city we visited was Bologna. Say that here every bite is delicious, every step - interesting, every look - sealed something unique and every person concerned with him unforgettable memories. Characteristic of the city is that everywhere have covered sidewalks - arcades and you do not need either sunglasses or umbrella
В Болоня, както и в цяла Италия, има много кули. Подобно на тази в Пиза и тези тук са наклонени, но не толкова известни. В миналото най-заможните семейства са строяли кули, за да демонстрират богатството си. Повечето са били разрушени поради песъкливата и неустойчива почва. Най-запазените са на семействата Гаризенда и Азинели. Тази на Азинели е и най-високата и е отворена за туристи. Цената за вход е 3 евро и трябва да изкачиш 530 стъмни и тесни стъпала, но от върха се открива изглед към цяла Болоня. 
 In Bologna and throughout Italy, there are many towers. Like this in Pisa here are inclined, but not so well known. In the past, most wealthy families were building towers to demonstrate their wealth. Most of them were destroyed because of the sandy and unstable soil. Best preserved are the ones of families Garizenda and Azinely. That of the Azinely is the tallest and is open to tourists. Entrance fere is 3 euros and you have to climb 530 dark and narrow stairs, but from the top you can see whole beauty of Bologna.


Друго интересно нещо, което трябва да се посети е Sala Borsa. Намира се зад фонтана на Нептун на площад Coperta. Сега използват сградата за библиотека, има кафенета и магазини. Впечатляващото е, че има прозрачен под, разкриващ останки от древен град. Няма вход, всеки може свободно да влиза и излиза от сградата. 
 Another interesting thing to visit is the Sala Borsa. Located behind the Neptune Fountain at Square Coperta. Now use the building for a library, there are cafes and shops. Striking is that there is  transparent floor that reveals the ancient city. No fere, anyone is free to enter and leave the building.


Успоредно на площада е улицата Via Indipenza, където има безумно много магазини. Храната е на прилични цени в целия град - парче пица е около 1 - 1.50 евро, сладоледът е на грамаж, като най-малкият е около 1.90 евро и е напълно достатъчен, кафето е от 0,90 и стига до 2 евро. Каквото и да хапнете си заслужава. Тук е измислен сосът Болонезе, както и тортелините. Характерни са и болонските наденички и сосът Рагу. Всеизвестни са двете й прозвища – Дебелата (La Grassa, заради това, че тук властва най-добрата кухня в цяла Италия) и Учената (la Dotta, заради това, че Болонският университет е най-старият в Европа).
 Along the street is the street Via Indipenza, where are many shops. The food is cheap throughout the city - a slice of pizza is about 1 - €1.50, the ice cream is in weight, the smallest is around €1.90 and is enough, coffee is from 0.90 and up to 2. Whatever you eat is worth it. Here is a fictional Bolognese sauce and tortellini. Typical are the Bologna sausage and sauce Ragout. Widely known are her two nicknames - Fat (La Grassa, due to the fact that there reigns the best cuisine in all of Italy) and scientists (la Dotta, because of the Bologna University is the oldest in Europe).
На следващия ден се отправихме към Пиза. Още на автогарата ни заобиколиха негри и започнаха да ни предлагат чадъри, очила, шапки, часовници и т.н. Качихме се на градски транспорт и се озовахме пред най-голямата забележителност в града - площада на чудесата.
The next day we headed to Pisa. We got public transport and we came to the biggest attraction in town - the Square of Miracles.
Нямам какво по-особено да ви кажа за това място, което да не знаете. Кулата наистина си е толкова наклонена, всичко наистина е толкова величествено, наплива от туристи е огромен. Точно срещу кулата има чешмичка и поверието е, че ако пиеш от нея то ще се върнеш пак там. Като се разходихме по малките улички забелязах една интересна табелка с някои по-известни кули.
 I have nothing in particular to say about this place, that you do not know. The tower really is so inclined, it is really so majestic, the influx of tourists is huge. Opposite the tower is a water fountain and the belief is that if you drink from it, you will go back there again. As we walked in the narrow streets I noticed an interesting plate with some famous towers.
Следобяд посетихме и Сиена.  И тук подобно на Болония храната е сравнително евтина. Хапнахме пица от една малка пекарна за 1.50 евро.
 After lunch we visited Siena. Here, similarly to Bologna, food is relatively inexpensive. We ate pizza from a small bakery for 1.50 euros.
Това е градската катедрала, която е по-малка от тази във Флоренция, но за сметка на това е по-величествена и красива. Двата града са се конкурали още от древността и винаги са били в конфликт. Според историците Флоренция е победила, но според мен Сиена не отстъпва с нищо. Най-посещаваното място след катедралата е площада il Duomo, където и до ден днешен се провеждат състезания с коне на 02.07. и на 16.08.
 This is the city's cathedral, which is smaller than that in Florence, but in contrast, is more majestic and beautiful. Both cities have competition since ancient times and have always been in conflict. Historians say that Florence had won, but I think Sienna is not inferior to anything. The most visited place after the cathedral is square il Duomo, where to this day are held horse races in 02.07. and 16.08.
Впечатляващо за мен беше настилката на самия площад. Прилича на нареден паркет, но каменен.
 Impressive for me was the pavement of the square. It looks like a stacked floor but from stone. WOW!
Друго интересно нещо е уличното осветление. Всяка улица има различни по форма лампи.
 Another interesting thing is street lighting. Each street has a different shape lamps.
 Почти е невъзможно да се изгубите в този град - само следете лампите.
 It is almost impossible to get lost in this town - just follow the lights.
 На повечето сгради има статуя на вълчица, която кърми две дечица - Ромул и Рем. Това е и символът на цяла Италия, а вълчицата е свещенно животно.
 Of most of the buildings there is a statue of the she-wolf who breastfeed two babies - Romulus and Remus. This is also the symbol of the whole of Italy and the wolf is a sacred animal.
Следващите дни посветихме на Флоренция. Един прекрасен град с много дворци, мостове и зеленина.
 Next couple of days we dedicated to Florence. A beautiful city with many palaces, bridges and greenery.
Най-известният мост е Ponte Vecchio - мостът на златарите. Това е и единственият мост, който е останал неразрушен след войната. Малко наподобява покритият мост в Ловеч. Друга много посещавана забележителност са двата двореца - Palazzo Vecchio и  Palazzo Pitti, както и галерията Uffizi.
 The most famous bridge is Ponte Vecchio - the bridge of goldsmiths. This is the only bridge that remained undamaged after the war. Somewhat resembles covered bridge in Lovech, Bulgaria. Another very famous sights are the two palace - Palazzo Vecchio and Palazzo Pitti, and the Uffizi gallery.
От катедралата Santa Maria del Fiore, стария дворец и кулата на Джото се открива невероятна гледка към Флоренция, но ако не искате да давате пари има и безплатни начини да видите тази запленяваща панорама. Площадът на Микелнджело и терасата на мола са идеалните места. Площадът се извисява над града и от него се вижда всяка точка на Флоренция. Като малък самия Микеланджело е ходил там, за да търси вдъхновение за картините си.
 Cathedral of Santa Maria del Fiore, the old palace and the Tower of Giotto offers a magnificent view over Florence, but if you do not want to pay money there are free ways to see this breathtaking view. Square Michelangelo and the terrace of the mall are the ideal places. Square towers over the city and you can be seen anywhere in Florence. Michelangelo himself as a boy went there to seek inspiration for her paintings.
 Както в повечето градове и тук има поверие. Ако пипнеш носа на Porcellino отново ще се върнеш във Флоренция, а ако пуснеш монетка в устата му и тя падне в решетката желанието ти ще се сбъдне.
 As in most cities, there is a belief. If you touch the nose of Porcellino you will go back to Florence and if you let a coin in his mouth and it falls on the grid your wish will come true.
Porcellino се намира зад пазара Mercato Nuevo. Успоредно на него има един магазин Venche, където сами си произвеждат шоколада. Има и сладолед, който е божествен и ви го препоръчвам. Малката фунийка е 2.50 евро и определено си заслужава. Ние хапвахме в Hot pot (via dei Lamberti 5) и Ristorante Leonardo (via de Pecori 11) - на самообслужване са и двата. Кухнята е уникална и е евтино сравнение с останалите ресторанти.
 Porcellino is located behind the Mercato Nuevo. Alongside him is a shop Venche, which themselves produce chocolate. There are also ice cream, which is divine, and I recommend it to you. Small cone is 2.50 euros and definitely worth it. We ate at Hot pot (via dei Lamberti 5) and Ristorante Leonardo (via de Pecori 11) - it's self-service both. The kitchen is unique and it is cheap compared to other restaurants.
Нещото, което ме впечатли е, че си имат жълто на светофарите за пешеходци.
 The thing that impressed me is that they have a yellow traffic lights for pedestrians.
wowow!
Като за финал посетихме и градините на Боболи. Намират се в двореца Пити и са огромни. Необходимо е доста време да ги обиколиш изцяло и да се насладиш на всички невероятни гледки.
 As for the finale we visited the gardens of Boboli. They are located in the Pitti Palace and they are huge. It take a long time to go around them and to enjoy all the amazing views.
От върха се открива страхотна панорамна гледка към двореца и цяла Флоренция. Там е и музеят на керамиката с прекрасна колекция от цял свят.
 From the top you can see amazing panoramic views across Florence and the palace. There is also a museum with a wonderful collection of ceramics from around the world.
Всяко кътче в тези градини е магическо. На места се чувсташ като в приказките, на други като принцеса. Заслужава си да се посетят.
 Every corner of this garden is magical. In places it felt like a fairy tale, others like you are princess. It is worth visiting them.
С колкото и време са разполагаме никога не е достатъчно да видим и да се докоснем до всички очарователни местенца. И винаги остава надеждата, че пак ще се върнем и ще видим още, и още.
 No matter how much  time we have it is never enough to see and to touch all the fascinating places. And there's always hope that we will be back and we will see more and more.
Аrrivederci Toscana <3

Няма коментари: