събота, 2 ноември 2013 г.

Оригами жерави - символ на мир и надежда / Paper cranes - symbol of hope and peace

   В youtube има доста клипчета, които показват как да си направите жерав от хартия и затова няма да ви обяснявам как става това. В тази публикация искам да ви разкажа една легенда, която сигурно сте чували, а някои от вас вероятно са чели и книгата "Садако и хиляда хартиени жерава". 
In youtube there are many videos that show how to make a paper crane and therefore I will not explain it how. In this post I want to tell you a story you've probably heard and some of you have probably read the book "Sadako and the thousand paper cranes."

  Легендата гласи, че който направи хиляда хартиени жерава това, за което копнее сърцето му, ще стане реалност. Жеравът е символ на мир, заради момиченце на име Садако Сасаки. Тя била облъчена от радиацията при взривяването на атомната бомба над Хирошима. Умиращо от левкимия, 12-годишно момиченце чуло легендата и решило да направи хиляда жерава, за да може да живее. Тъй като била много отпаднала физически, родителите ѝ я умолявали да престане, но тя винаги повтаряла: "Всичко е наред. Аз имам план." Когато обаче видяло как другите деца в отделението умират разбрало, че няма да оживее, затова си пожелало мир на земята и нито едно дете по света да няма нейната съдба. Садако умряла и била погребана с венец от хиляда жерава в знак на почит към мечтата й. Приятелите й направили гранитна статуя: „младо момиче с протегната ръка и излитащ жерав”. Садако е написала хайку: Ще напиша мир върху крилете ти, и ти ще летиш около света, за да не е нужно децата да умират по този начин.
 Legend says that those who make a thousand paper cranes what their heart desires will become a reality . The crane is a symbol of peace, because girl named Sadako Sasaki . She was irradiated by the radiation in the explosion of the atomic bomb on Hiroshima . Dying of leukemia, 12 - year-old girl heard the legend and decided to make a thousand cranes to be able to live. She was very sick and her parents begged to stop , but she always said , "Everything is fine. I have a plan. " However, when she saw how other children in the ward die she knew she would not survive , so she wished for peace on earth and no child in the world will have her fate . Sadako died and was buried with a wreath of a thousand cranes in tribute to her dream. Her friends made ​​granite statue "young girl with outstretched hand and taking off a crane". Sadako wrote a haiku : I will write peace on your wings and you will fly around the world to not have children to die in this way.
 С подкрепата на повече от 3 100 училища по целия свят, в Хирошима е издигната 9
метрова бронзова статуя на Садако, държаща сгънат жерав, известна още като Статуята на мира. Върху статуята е изписано:"Това е нашият плач! Това е нашата молитва! За мир на този свят!" Оттогава сгънатият жерав е символ, освен на надеждата, още и на мира.
 With the support of more than 3,100 schools around the world, in Hiroshima was erected 9
meter high bronze statue of Sadako holding a folded crane, also known as the Statue of Peace. On the statue is inscribed: "This is our cry, this is our prayer! For peace of this world!" Since then folded crane is a symbol of hope and also of peace.
             Историята на Садако / The story of Sadako 
         Най- големият Оригами жерав е с разстояние между крилете 78.19 метра и височина 38.5 метра е изработен от Odate Jukai Dome в Odate, Maebashi, Япония 20-21 Януари 2001г.
 Най-малкият Оригами жерав е изработен от хартия с размер 1мм х 1мм . Прегъванията се извършвали с помощта на микроскоп и игла . Оригамите са изработени от асистент професор Watanabe в Nigata University, Япония
 Най- масовото изработване на оригами жерав за един час - 545 човека изработили 9300 оригами жерава за един час в Singapore State University на 22 август 2006 . За всяка изработена оригами SongHe Fragrance Rice дарил 50 цента на Singapore Autism Association.
The largest origami crane has a distance between the wings 78.19 m and a height of 38.5 meters and was make of Odate Jukai Dome in Odate, Maebashi, Japan, 20 to 21 January 2001 . 
 The smallest origami crane was make ​​of paper size 1 mm x 1 mm . Folds were performed using a microscope and a needle . Origami was make ​​by Assistant Professor Watanabe in Nigata University, Japan.
The m
ost mass production of origami crane per hour - 545 people folded 9300 origami cranes for one hour in Singapore State University on August 22, 2006 . For each different origami SongHe Fragrance Rice donated 50 cents of Singapore Autism Association.

1 коментар:

оригами украса каза...

много ме впечатли статуята с купчината оригами жеравчета. Страшен труд е това!